brush

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS - EN BETALINGS VOORWAARDEN

 

Stempeltattoo Shop  ( Dealer Greenline)

Nederland

Artikel 1 Algemeen.

1. 1. Deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Stempeltattoo Shop te maken aanbiedingen, diensten en te sluiten overeenkomsten.

1. 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij van Stempeltattoo Shop verder te noemen Leverancier, niet aanvaard.

1. 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle bepalingen van deze Algemene Leverings-en Betalingsvoorwaarden tussen partijen van kracht.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2. 1. Alle door de Leverancier te maken aanbiedingen zijn tot het moment van schriftelijke aanvaarding vrijblijvend.

2 2. De Leverancier is niet gebonden aan de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatopgaven, prospectussen, prijscouranten, catalogi en aanbiedingen. De door de Leverancier verstrekte gegevens zijn eerst bindend, indien dit schriftelijk overeengekomen is.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst.

3. 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de aanbieding de Leverancier heeft bereikt. De aanvaarding van het aanbod van de Leverancier dient schriftelijk te geschieden, hetzij d.m.v. een orderbevestiging, hetzij d.m.v. "akkoord"-ondertekening van de schriftelijke aanbieding van de Leverancier.

3 2. Mondelinge afspraken en toezeggingen gelden slechts indien deze onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn.

3. 3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van lid 1 van artikel 3 de overeenkomst pas tot stand, indien de Leverancier aan de wederpartij schriftelijk heeft bericht akkoord te zijn met deze afwijkingen van de offerte.

 

Artikel 4 Levering.

4. 1. Voor de aanvang van de levering is de schriftelijke bevestiging van de Leverancier beslissend. De Leverancier is gerechtigd een wijziging in de te leveren goederen door te voeren, indien het een wijziging betreft teneinde te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften.

De Algemene Leveringstermijn bedraagt vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijke orderbevestiging, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4. 2. De Leverancier is gerechtigd de levering in gedeeltes uit te voeren. Iedere levering wordt geacht een zelfstandige waarde te hebben. Indien de levering in gedeeltes geschiedt, heeft de Leverancier het recht elk deel zelfstandig te factureren.

4. 3. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de geleverde goederen op het moment dat deze aan hem worden bezorgd, dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de te leveren goederen om welke redenen dan ook niet door de Opdrachtgever worden afgenomen, zijn verdere kosten, waaronder opslagkosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4 .4. De opslag van de goederen door de Leverancier, laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de goederen over te gaan binnen de in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden genoemde termijn.

4. 5. Voor zover op grond van (E.U.) overheidsvoorschriften of op grond van fabrieksvoorschriften van de Opdrachtgever, aanvullende kwaliteitsvoorzieningen vereist zijn, worden deze door de leverancier tegen een afzonderlijk in rekening te brengen bedrag geleverd.

4. 6. Indien de Leverancier zich heeft verbonden tot het verrichten van technische - of anderszins werkzaamheden, zijn deze werkzaamheden strikt beperkt tot de door de Leverancier geleverde goederen.

 

Artikel 5 Prijs.

5. 1. De door de Leverancier opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af Hoogland inclusief verlading in Hoogland. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakking, verzekering, transportkosten, invoerrechten, toeslagen en andere op de levering betrekking hebbende heffingen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5. 2. Alle door de Leverancier opgegeven prijzen zijn vast voor een termijn van drie maanden. Na afloop van die termijn is de Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zich gewijzigd hebben.

 

Artikel 6 Levertijd.

6. 1. De door de Leverancier opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering

6. 2. De levertijd vangt aan op de navolgende tijdstippen:

   *  op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;

   *  of zodra de Opdrachtgever de noodzakelijke bescheiden, zoals vergunningen en andere documenten heeft verstrekt en de Leverancier deze heeft geaccepteerd;

   *  of zodra de Leverancier de overeengekomen (vooruit) betaling van hetgeen voor het leveren van producten dient te worden voldaan, heeft ontvangen.

6. 3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk) omstandigheden, dan wel doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, vertraging optreedt of doordat de Opdrachtgever niet tijdig proefmaterialen ter hand stelt, dan wel de levertijd op eigen verzoek verlengt, wordt de levertijd zo nodig verlengd. De eventuele kosten die hierbij optreden, zoals opslagkosten, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.4. Behoudens grove schuld aan de zijde van de Leverancier geeft een overschrijding van de leveringsvoorwaarden de Opdrachtgever niet het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

6.5. De Leverancier aanvaardt geen enkele aan een overschrijding van de levertijd verbonden boeteclausule.

 

Artikel 7 Betaling.

7.0 Betaling geschiedt vooraf per bank- of giro-incasso, online bankieren of bij aflevering per pin of contant.

7.1 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

7.2 Verrekening met vorderingen op Stempeltattoo Shop of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

7.3 Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro.

7.4 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. 

 

Artikel 8 Risico en Eigendomsvoorbehoud.

8.1. De opdrachtgever draagt het risico met betrekking tot de af te leveren goederen vanaf het moment dat de af te leveren goederen aan de Opdrachtgever worden aangeboden. Alle directe en indirecte schade die alsdan mocht ontstaan, is, behoudens grove schuld van de Leverancier, voor rekening van de Opdrachtgever.

8.2. De eigendom van goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over, indien al het door de Opdrachtgever aan de leverancier uit hoofde van de leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de Leverancier is voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid is gesteld;

8.3. Indien er gerede twijfel bij de Leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is de Leverancier bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de Leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

8.4. Blijft de Opdrachtgever in gebreke aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is de Leverancier gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de Leverancier alle medewerking te verlenen.

8.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden (tot zekerheid) over te dragen, dan wel te doen overdragen; evenmin is het toegestaan doorverkoop te plegen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier.

 

Artikel 9 Garantie.

9.1. De Leverancier staat in voor deugdelijkheid en kwaliteit (volgens EU-richtlijnen) van de door haar geleverde goederen en diensten, alsmede van de door haar in die goederen verwerkte en/of geleverde materialen, dit met uitzondering van de door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde materialen.

9.2. Voor zover het betreft bij keuring respectievelijk bij de inbedrijfstelling niet- waarneembare gebreken aan het geleverde goed, waarvan de Opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na aflevering zijn opgetreden als direct gevolg van een onjuistheid in de door de Leverancier toegepaste constructie, samenstelling, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zal de Leverancier de gebreken herstellen c.q. vervangende onderdelen ter beschikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van die herstelwerkzaamheden worden door de Leverancier gemaakt.

9.3. Deze verplichting van de Leverancier vervalt, indien:

    a. de ondeugdelijke werking van enig geleverd goed niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na constatering daarvan aan de Leverancier schriftelijk gemeld wordt;

    b. er sprake is van niet-inachtneming van de juiste toepassingsvoorschriften, bedienings- en onderhoudsvoorschriften;

    c. product-toepassing, respectievelijk inbedrijfstelling verkeerd uitgevoerd wordt door de Opdrachtgever of derden;

    d. de Opdrachtgever onjuist of onoordeelkundig gebruik maakt van het geleverde goed, zoals onjuiste dosering resp. verkeerde toepassing van bedrijfsmiddelen, vervangingsgrondstoffen e.d.

    e. de Opdrachtgever zelf wijziging in de samenstelling van het geleverde goed uitvoert;

     f. de Opdrachtgever het geleverde goed voor een ander doel gebruikt dan hij bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven heeft, incl. het zgn. ompakken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

9.4. De Leverancier is gerechtigd zijn garantieverplichtingen op te schorten, zolang koper zijn betalingsverplichtingen niet voldaan heeft.

 

Artikel 10 Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid.

10.1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de Leverancier door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

10.2.Van overmacht aan de zijde van de Leverancier is sprake, indien de Leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,  overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de Leverancier als bij derden, van wie de Leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij  opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Leverancier ontstaan.

10.3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering onredelijk lang  vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde betaling te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de Leverancier terug te zenden voor rekening en risico van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend  kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

10.4. Ingeval van tijdelijke overmacht zal de Opdrachtgever zich verstaan met de Leverancier over de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmacht situatie, nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm.

10.5. Indien partij die dit betrof, ten gevolge van de tijdelijke overmacht situatie een voordeel heeft genoten, is de vordering tot schadevergoeding uitgesloten.

10.6. Ingeval van blijvende overmacht zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn. In deze situatie zullen partijen zich met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op schadevergoeding.

10.7. De Leverancier is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade veroorzaakt door haar geleverde goederen, dan wel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product)aansprakelijkheid.

10.8. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voor zover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van de Leverancier, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden.

10.9. De Opdrachtgever is gehouden de Leverancier te allen tijde te vrijwaren, resp. schadeloos te stellen, te zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de Leverancier in de bepalingen van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

 

Artikel 11 Geschillen.

11.1. Alle geschillen die naar aanleiding van een door Stempeltattoo Shop   te sluiten overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter. Stempeltattoo Shop  is evenwel gerechtigd de wederpartij bij de bevoegde rechter in haar arrondissement in-rechte te betrekken.

11.2. 0p alle door Stempeltattoo Shop te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

11.3. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Leverings-en Betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

11.4. De Eenvormige Wetten inzake internationale verkoop van roerende goederen (LUVI) zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

12. Herroepingsrecht (ontbinding van de overeenkomst consument) voor bestellingen via de website, mobiele apps en de telefoon

12.1 U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen/ontbinden.

12.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

12.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Greenline 3828WD37, tel: 0654743816, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

12.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

13. Gevolgen van de herroeping voor bestellingen via de website, mobiele apps en de telefoon

13.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

13.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

13.3 U dient de goederen in de originele verpakking en vergezeld van de factuur en het retourformulier onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

13.4 De directe kosten van het terugzenden komen voor uw rekening.

13.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De maatstaf is hierbij het gebruik dat u in de winkel zou kunnen maken van de goederen.

 

Stempeltattoo Shop 2016

*  Exemplaren van deze voorwaarden kunt u dagelijks verkrijgen ten kantore van Greenline.

U kunt schriftelijk ook om toezending van deze voorwaarden vragen.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN:

ALLE PRODUCTEN WORDEN ONDER GARANTIE OP CARRY IN BASIS GELEVERD, DIT HOUDT IN DAT DEFECTE GOEDEREN NA OVERLEG AAN ONS FRANKO RETOUR GEZONDEN MOETEN WORDEN (VERZENDKOSTEN VOOR UW REKENING).

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING ( alleen voor consumenten)

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan Greenline te Hoogland

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*)onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop

 

van de volgende goederen/levering van de volgende webwinkel (*) herroep/herroepen (*):

 

…………………………………………………………………………………………………………… (omschrijving van goed/dienst)

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*) ………………………………………………………

 

Naam/Namen consument(en) …………………………………………………………..

 

Adres consument(en) …………………………………………………………………………

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

……………………………………………………………………………

 

Datum ………………………………………………………………..

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is